★pyrine比林類→應該避免藥物:pyrine是早期的藥品,由於很容易會讓人類過敏,所以各藥廠幾乎都不生產了。

對 pyrine比林類過敏者也有可能會對NSAID止痛藥物過敏↓

★NSAID止痛藥物過敏應避免使用:ibuprofen(益撲炎), ponstan(博疏痛),voren(非炎)....等所有的止痛類藥物都不能加,只能加普拿疼,但也有極少數的人對普拿疼也會過敏。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

★盤尼西林(Penicillin)過敏應避免使用:包括Penicillin(盤尼西林)、Amoxicillin(安莫西林)、Ampicillin(安比西林)、Augmentin(安滅菌),大約每十萬人會有一人對盤尼西林過敏。

對盤尼西林過敏者極有可能會對頭孢子菌素過敏↓

廣欣健康小天使 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()